Blog List

Indlæg af Tonny Pedersen og Søren Malchow, konceptudviklere og -indehavere af RevaFlex

Ӂben brev til DA og de ansvarlige politikere i Danmark.

Vi har noteret os, at DA er gået ud i Jyllandsposten og opfordret til at der skabes reformer her og nu, der kan generere flere på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse skal DA lige huske på at der allerede ligger et koncept klar, som indenfor rimelig tid vil kunne sende flere på arbejdsmarkedet. Vi har tidligere tilbudt DA at komme med i styregruppen for RevaFlexs centre, men man havde ikke tid…

Situationen lige nu er, at der går mange udenfor arbejdsmarkedet, som når de er klargjort vil kunne komme ind og afhjælpe de flaskehalsproblemer arbejdsmarkedet er ved at komme ud for.

Gennemføres konceptet fuldt ud, vil der ikke være problemer med arbejdskraftmangel. Endvidere vil det årligt kunne give op til 15-25 milliarder kroner i besparelser på social- og sundhedsudgifterne i Danmark. Herudover er der også andre sidegevinster, der er milliarder værd, som kan være med til at give mindre social uro i fremtiden.

Faktisk kunne Danmark blive et foregangsland i EU indenfor nyudvikling af de sociale områder, der koster mange milliarder kroner, og som kan være med til at bekæmpe denne manglende arbejdskraft som alle de ansvarlige politikere og arbejdsgiverorganisationer råber op om at der bliver i fremtiden.

Vi ser gerne, at de ansvarlige politikere i Danmark i forbindelse med velfærdsreformerne også tager aspektet omkring de svageste grupper ind i reformerne her og nu, idet disse grupper ikke får særlig glæde af de varslede reformer, som folketingets partier har lagt op til.

Med de svageste grupper mener vi især de personer, som mod deres vilje er sat uden for arbejdsmarkedet. En stor del af disse kan ved hjælp af udviklet klargøring komme tilbage på arbejdsmarkedet, og gøre disse fra udgiftsborgere til indtægtsborgere for samfundet.

Tidl. Økonomiminister M. Jelved har tidligere udtrykt interesse for konceptet, men det blev kun ved interessen da hun var minister, hvilket undrer os meget. Ligeledes undrer det os, at i stedet for at få sat konceptet i værks, så henvises konceptet til rundtur mellem stat amt og kommunedelen. Senest har socialminister Eva K. Hansen via sine embedsmænd meddelt at det er kommunernes opgave, og ikke statens at hjælpe disse grupper.

For os virker det nemlig som om der en udpræget berøringsangst herhjemme overfor al nytænkning på de sociale områder i almindelighed og udviklingsområder i særdeleshed - vel og mærke så snart det ikke er deres egne politiske tænkte forslag og ideer.

Derfor har vi spurgt os flere gange hvorfor der ikke er et politisk led i Danmark, der skærer igennem og får konceptet i gang, men det er måske fordi beløbet på de nævnte 15-25 mia. kroner er så stort at man ikke tager konceptet seriøs nok. Men ud fra officielle tal har vi gennemgået og konsekvensberegnet hvad det koster at have personer gående udenfor, som kan komme tilbage på arbejdsmarkedet med den rigtige behandling.

Samtidig mener vi også, at det ligger i at iht. EU-reglen om ikke at lave nationale begrænsninger på det sociale udviklingsområde, det vil/kan de få svært ved at modarbejde, højst udsætte det af miljømæssige årsager.

Det er vel nok arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU - som den danske regering og folketing er mest bange for, da nationalstaterne ikke kan begrænse den konkurrenceforvridende personalepolitik.

Her er det vigtigt, meget vigtigt at man tager det sociale aspekt ind i politikken i almindelighed og dette har koncept RevaFlex i øvrigt i særdeleshed, idet det er en af grundstenene – uden at det skal sidestilles med religionslignende forhold.

Gennem det sociale aspekt i dette udviklede koncept kan man foretaget en revolutionerende rehabilitering af op til 70% af funktionsevnetabet – specielt på personer med skade i bevægelsesapparatet. Men andre skader kan naturligvis også behandles med gode resultater, hvorfor de politikere der tør at tage et ansvar for Danmark og dets fremtid får anerkendelse for det.”