Blog List

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Koncept RevaFlex bygger på erfaringsgrundlag efter mange års sagsbehandling med arbejdsskadede og pensionssager. Hovedmålet med et RevaFlex-center er, at det revaliderer førtidspensionister og arbejdsskadede personer, således at reintegration til arbejdsmarkedet kan ske.

Som det fremgår af behovsanalysen og behandlingsplan bygger koncept RevaFlex på nye metoder til revalidering. Dels indgår metoder, der ikke tidligere har været anvendt i forbindelse med revalidering. Dels at der også indgår helt nye metoder, som konceptudviklerne har gennemprøvet.

RevaFlex’s Fysisk/Psykisk beregningsmodel

En af disse nye metoder er RevaFlex’s Fysisk/Psykisk beregningsmodel, der er nærmere beskrevet i behandlingsdelen i koncept RevaFlex. RevaFlex’s Fysisk/Psykisk beregningsmodel ligger til grund for udmåling af resterhvervsevnen, hvori alle den skadedes følger indgår. På nuværende tidspunkt er det kun den fysi­ske skade, der udmåles i forbindelse med resterhvervsevnen.

Hvor er den sociale ansvarlighed overfor traumeramte?

Behovsanalysen beskriver hvordan familiens rolle i samfundet er blevet udvisket, således at det er det offentlige der har overtaget ansvaret for det enkelte individs sociale problemer. RevaFlex’sbehandlingsformål er blandt andet, at den nære familie bliver inddraget i hele behandlingen og støtte den person, som har været udsat for et traume. Sådan sker det ikke i behandlingssystemet i dag.

En typisk situation for en skadelidt i dag er, at det offentlige system kører den skadelidte rundt i systemet for systemets skyld. Det tager sig ikke nok af at reintegrere folk på arbejdsmarkedet. Idet systemet sender folk på kontanthjælp for en stor dels vedkommende. Denne udvikling er blandt andet beskrevet i afsnittet Fra arbejdsskade til pension igennem de sidste 20 år, udvikling af førtidspensioner siden 1960 samt i afsnittet Hvad sker der med langtidsledige?

Kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er kun en lille del af velfærdssamfundet. Imidlertid  skal der ske en del forandringer af velfærdssamfundet, som følge af nogle store problemer. Disse problemer er ubalance i økonomien, miljøproblemer og social polarisering.

I behovsanalysens afsnit Hvem skal løse opgaverne i fremtidens velfærdssamfund? behandles hvad Socialforskningsinstituttet har fundet ud af med deres undersøgel­ser på området. Desuden refereres der til treforskellige politikeres bud på fornyelse af velfærdssamfundet. Blandt andet anfører tidl. Økonomiminister Marianne Jelved, at problemer og løsninger skal ses i en sammenhæng. Det handler for det første om at skifte fra system – til individbehandling, samt gå fra passiv forsørgelse til aktivering. Hun skriver også, at personer uden fuld erhvervsevne skal have mulighed for andet end passiv forsørgelse. Der skal skabes job på særlige vilkår med mulighed for offentlig medfinansiering.

Job på særlige vilkår indgår i virksomhedernes sociale ansvar, som der diskuteres meget i disse år. Resultaterne fra Socialforskningsinstituttet på dette område indgår også i behandlingsanalysen. Her kan man for eksempel læse, at hovedparten af virksomhederne mener, at de i fremtiden bliver nødt til at påtage sig et større socialt ansvar. Ansvar der gælder de grupper der står uden for arbejdsmarkedet.

I disse år er de små ungdomsårgange på vej ind på arbejdsmarkedet. Dette sker samtidig med at der er store årgange, som er på vej til at skulle pensioneres og derved på vej ud af arbejdsmarkedet. Forskellen giver en nettoforsørgelse for samfundet, og samtidig giver det en nedsættelse af arbejdsstyrken.

Stor potentiel arbejdskraft i traumeramte

For at opveje denne nedsættelsen har samfundet to muligheder. Den ene er, at der skal foretages en relativ dyr integration af indvandrere til arbejdsstyrken. Såfremt denne integration ikke lykkes giver det ekstra forsørgerbyrde for samfundet. Ved en vellykket integration af indvandrere, vil samfundet have en stor gruppe, der skal stadig forsørges. Gruppen er førtidspensionister, der gerne vil have et skåne- eller flexjob.

Samfundets anden mulighed for at opveje nedsættelsen i arbejdsstyrken er at reintegrere førtidspensionister i arbejdsstyrken. Som det fremgår af afsnittet arbejdskraft er der ifølge Socialforskningsinstituttet 48% af førtidspensionisterne der ønsker et arbejde på enten hel- eller deltid. Det svarer til at ca. 130.000 førtidspensionister kan indgå i arbejdsstyrken, eller omregnet til årsværk ca. 84.000. Herudover er der den gruppe, som er på kontanthjælp, der har forskellige udfordringer, som gør at de ikke kan tage et job. I denne gruppe der er også mange årsværk gemt, som kan udnytte deres restfunktionsevne.

Behovsanalysen gennemgår også hvilke brugergrupper der er potentielle klienter for et RevaFlex-center, ligesom hvordan et center kan finansieres.

I behandlingsdelen beskrives de konkrete dele, som er en meget vigtigt del af behandlingen. Se derfor dette afsnit i behandlingsdelen. De konkrete dele indgår ikke på samme grad i andre revalideringer, der ikke har så store vellykkede revali­deringer som RevaFlex-behandlinger vil have.

Helhedsløsende revalidering 

Ved en normal revalidering hører man tit, at personen er blevet kørt ned psykisk af revalideringspersonalet. Dette vil for de allerfleste vedkommende ikke ske ved en RevaFlex-behandling. Koncept RevaFlextager fat i den psykiske selvrealisering, hvilket fremgår af behandlingsdelen.

Koncept RevaFlex tager også fat på en helhedsløsning i forbindelse med en re­validering og reintegration til arbejdsmarkedet, således at klienten ikke bliver kastet fra system til system. Blandt andet vil klienten efter behandling på et Re­vaFlex-center blive fuldt op ved reintegrationen til arbejdsmarkedet. Som eksempel kan tages, at der vil blive undersøgt om der skal laves nogen form for specialindretning mv. således at revalideringen ikke mislykkes som følge af mangler på dette område.

Ofte vil en af koncepthaverne til RevaFlex være at finde på et RevaFlex-center, således at intentionerne fra konceptet bliver udført som de skal gøres.

I det omfang det har været muligt, er kildemateriale angivet ved de enkelte afsnit. Der forbeholdes ret til at videreudviklet koncept RevaFlex, således at det er up-to-date.

Stor gevinst for både samfundet men også den enkelte traumelidte og deres familie 

For hver person, som kommer igennem en behandling på et RevaFlex-center og ud fra arbejdsmarkedet, hvilket ift vores superviseringer viser at ca 80% vil kunne komme igennem, vil det betyde en årlig besparelse på ca 250.000 kr på social- og sundhedssektoren. Området giver det en årlig besparelse på disse områder på ca 25 mia. kroner.

Beløbet på de 250.000 kr er konservativt sat, idet det omfatter overførselsindkomst, ekstra børnebidrag, ekstra huslejetilskud, sygehusundersøgelser og -ophold og flere andre sociale- og sundhedsomkostninger. Herudover er der de familiemæssige omkostninger, hvor mange bliver skilt som følge af traumet, hvis de ikke bliver behandlet.

Lad os blot tage et enkelt traumeområde. som på senhjerneskadeområdet er ligger normalt en skilsmisseandel på ca 80% når der ikke sker en behandling via koncept RevaFlex. Via vores talrige superviseringer viser vores statistik at skilsmisseandelen falder til kun ca 20% hos den gruppe af senhjerneskaderamte, der har fået supervisering via koncept RevaFlex.

Har Danmark råd til at lave koncept RevaFlex være? Nej vel......

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Haves: Potentiel effektiv arbejdskraft indenfor alle erhverv.
Søges: Social og politisk engagement

 

I en tid, - hvor velfærd og arbejdskraftmangel er et dagligt faktum og samtaleemne, kan vi undre os over, at et land som Danmark - med en økonomiske status som iflg. tidl. økonomiminister Thor Pedersen: ”er den bedste nogen sinde, vi kan købe hele verden” - ikke interesserer sig mere for, - hvordan man kan få en stor gruppe på overførselsindkomst vendt til en arbejdsgruppe.

RevaFlex  har udarbejdet et projekt, som burde interessere både politikerne, arbejdsmarkeds partnere, investorer og  DA.

Dette unikke og enestående koncept vil kunne afhjælpe den eksisterende danske arbejdskraftmangel indenfor en relativ kort fremtid med at  tilføre arbejdskraft til stort set alle grupper af det arbejdskrafthungrende erhvervsliv incl. kommunernes mangel på samme.

Flere politikere på Christiansborg har tidligere udvist stor interessere for vores projekt, men brugte angivelig det økonomiske aspekt - som en hindring.  Men nu, - hvor økonomien er i ”top” med et stort overskud på finanserne, burde der ikke længere være nogen hindringer mere for et politisk, økonomisk og medmenneskeligt engagement.

Danmark har i disse år rigtig mange mennesker på overførselsindkomst, som for en stor dels vedkommende vil kunne magte et arbejde – ikke alle på fuld tid, men alligevel en potientel arbejdskraftressource. Politikernes lovforslag til kommunerne om Flexjob- ordning, er ikke i alle kommuner blevet den succes, som man kunne have forventet, hvorfor kan man spørge sig selv, for tiltaget var godt og sociale afbalanceret???

RevaFlex’s unikke projekt kan afhjælpe her. Vores behandlingsprogram kan få en meget stor gruppe med nedsat erhvervsevnetab i forbindelse med psykisk/fysisk handicap fra overførselsindkomst til arbejdsindkomst. Der er rigtig  mange, endog meget velkvalificerede medarbejdere i blandt, der pludseligt er blevet stoppet i deres arbejdsliv på grund af en arbejdsskade eller en arbejdsulykke, men som stadig ønsker - og ville kunne være i stand til at gøre en arbejdsmæssig indsat for sig selv og deres familie, - og dermed vores samfund. 

En indsats som et velfærdssamfund som det danske, burde tage som en selvfølge - da det jo her også  drejer sig om væsentlig forbedret livskvalitet for den enkeltes vedkommende.

Man kan  undre sig over hvor alle de ansvarlige politikerne er hende i denne sag. Der skal spares her og der, men hvad med at at yde lidt ”bistand” og få en masse ressourcer tilbage. Det ville være rart om vores politikere, erhvervslivets partere og DA m.fl. kunne begynde at tænke i muligheder i stedet for begrænsninger.

Da der jo samtidig kan gøres brug at voret medlemskab i EU, hvor der er oprettet sociale fonde til sådanne projekter, gør jo ikke sagen ringere. Hvor er de ansvarlige politikere, arbejdsmarkedets partere eller DA  henne? Hvorfor tilføre Danmark arbejdskraft udefra når vi har mange virkelig velkvalificerede tidligere medarbejdere, der stadig godt vil og kan gøre en indsat for Danmark. Blot de får lidt hjælp til rehabilitering. Det drejer sig dybest set blot om at  give en "stjerne" - og så få en "hel himmel" retur. 

 

Yderligere oplysninger bedes rettet til miljøkonsulent Tonny Pedersen, tlf. 55969900 – e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Centret har en jobbank med utal af jobmuligheder, hvor alle der er færdigbehandlet vil komme igennem. For de fleste vedkommende vil  de kunne komme direkte tilbage til arbejdsmarkedet på deres gamle fagområde. For resten som ikke længere kan bestride deres gamle job, vil de blive omskolet  eller komme på efteruddannelseskursus, tilpasset deres nye jobmuligheder. Kan dette af forskellige forhold ikke lade sig gøre for nogle, vil restgruppen have en bedre livskvalitet. Dette opnås gennem større forståelse for egen situation, netop ved at familien er blevet inddraget.  

Vi begynder snarest at modtage anmeldelser til vores jobbank, som vi allerede ved at en stor antal arbejdsgivere savner. Jobbanken påbegyndes så snart alle tilladelser foreligger.

Indtil da er I velkommen til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Indlæg af Tonny Pedersen og Søren Malchow, konceptudviklere og -indehavere af RevaFlex

Ӂben brev til DA og de ansvarlige politikere i Danmark.

Vi har noteret os, at DA er gået ud i Jyllandsposten og opfordret til at der skabes reformer her og nu, der kan generere flere på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse skal DA lige huske på at der allerede ligger et koncept klar, som indenfor rimelig tid vil kunne sende flere på arbejdsmarkedet. Vi har tidligere tilbudt DA at komme med i styregruppen for RevaFlexs centre, men man havde ikke tid…

Situationen lige nu er, at der går mange udenfor arbejdsmarkedet, som når de er klargjort vil kunne komme ind og afhjælpe de flaskehalsproblemer arbejdsmarkedet er ved at komme ud for.

Gennemføres konceptet fuldt ud, vil der ikke være problemer med arbejdskraftmangel. Endvidere vil det årligt kunne give op til 15-25 milliarder kroner i besparelser på social- og sundhedsudgifterne i Danmark. Herudover er der også andre sidegevinster, der er milliarder værd, som kan være med til at give mindre social uro i fremtiden.

Faktisk kunne Danmark blive et foregangsland i EU indenfor nyudvikling af de sociale områder, der koster mange milliarder kroner, og som kan være med til at bekæmpe denne manglende arbejdskraft som alle de ansvarlige politikere og arbejdsgiverorganisationer råber op om at der bliver i fremtiden.

Vi ser gerne, at de ansvarlige politikere i Danmark i forbindelse med velfærdsreformerne også tager aspektet omkring de svageste grupper ind i reformerne her og nu, idet disse grupper ikke får særlig glæde af de varslede reformer, som folketingets partier har lagt op til.

Med de svageste grupper mener vi især de personer, som mod deres vilje er sat uden for arbejdsmarkedet. En stor del af disse kan ved hjælp af udviklet klargøring komme tilbage på arbejdsmarkedet, og gøre disse fra udgiftsborgere til indtægtsborgere for samfundet.

Tidl. Økonomiminister M. Jelved har tidligere udtrykt interesse for konceptet, men det blev kun ved interessen da hun var minister, hvilket undrer os meget. Ligeledes undrer det os, at i stedet for at få sat konceptet i værks, så henvises konceptet til rundtur mellem stat amt og kommunedelen. Senest har socialminister Eva K. Hansen via sine embedsmænd meddelt at det er kommunernes opgave, og ikke statens at hjælpe disse grupper.

For os virker det nemlig som om der en udpræget berøringsangst herhjemme overfor al nytænkning på de sociale områder i almindelighed og udviklingsområder i særdeleshed - vel og mærke så snart det ikke er deres egne politiske tænkte forslag og ideer.

Derfor har vi spurgt os flere gange hvorfor der ikke er et politisk led i Danmark, der skærer igennem og får konceptet i gang, men det er måske fordi beløbet på de nævnte 15-25 mia. kroner er så stort at man ikke tager konceptet seriøs nok. Men ud fra officielle tal har vi gennemgået og konsekvensberegnet hvad det koster at have personer gående udenfor, som kan komme tilbage på arbejdsmarkedet med den rigtige behandling.

Samtidig mener vi også, at det ligger i at iht. EU-reglen om ikke at lave nationale begrænsninger på det sociale udviklingsområde, det vil/kan de få svært ved at modarbejde, højst udsætte det af miljømæssige årsager.

Det er vel nok arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU - som den danske regering og folketing er mest bange for, da nationalstaterne ikke kan begrænse den konkurrenceforvridende personalepolitik.

Her er det vigtigt, meget vigtigt at man tager det sociale aspekt ind i politikken i almindelighed og dette har koncept RevaFlex i øvrigt i særdeleshed, idet det er en af grundstenene – uden at det skal sidestilles med religionslignende forhold.

Gennem det sociale aspekt i dette udviklede koncept kan man foretaget en revolutionerende rehabilitering af op til 70% af funktionsevnetabet – specielt på personer med skade i bevægelsesapparatet. Men andre skader kan naturligvis også behandles med gode resultater, hvorfor de politikere der tør at tage et ansvar for Danmark og dets fremtid får anerkendelse for det.”

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv

Til  RevaFlex©-center søges snarest en eller flere pengestærke investorer, der er villig til at gå ind i etablering og drift af sådanne centre. Der er i Danmark plads til flere centre, pga. det store behov der er denne nye behandling. 

Ifølge vores kendskab venter en del kommune og virksomheder på at der kan komme personer med de traumer centret kan behandle igennem og ud på virksomhederne. Blandt andet ønsker flere virksomheder allerede nu at blive skrevet op i vores jobbank, således at de kan sikre sig nogle af de behandlede personer fra centret.

Kun seriøse henvendelser til RevaFlex©'s sekretariat - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på ovennævnte adresse vil blive besvaret..

Med venlig hilsen

Tonny Pedersen og Søren Malchow

          Konceptindehavere